Stappenplan

Hoe komt het schooladvies voor het voortgezet onderwijs tot stand? Hoe schrijf je je in voor de school voor voortgezet onderwijs? Welke stappen neem je? Welke stappen neemt de basisschool? Welke stappen nemen jullie samen?

Entreetoets
De meeste basisscholen ondersteunen het voorlopige advies met de uitkomst van de Cito Entreetoets. De Entreetoets wordt afgenomen in groep 7 (soms ook in groep 5 en 6). Het doel van de toets is om na te gaan op welk niveau de leerling op dat moment presteert. De toets bestaat uit de onderdelen: taal, lezen, rekenen/wiskunde en studievaardigheden.

Aan de hand van de uitkomsten wordt mede bepaald waaraan de leerling in groep 8 nog moet werken. Ouders kunnen in overleg met de groepsleerkracht bespreken of er thuis nog iets gedaan kan worden. Het is goed om samen te bespreken hoe deze hulp het beste aangeboden kan worden.

Eindtoets
In groep 8 is de Eindtoets basisonderwijs. De meeste basisscholen maken gebruik van de Cito Eindtoets, ook wel kortweg Cito toets genoemd. De Eindtoets wordt in mei op school afgenomen. De toetsonderdelen  geven een beeld van de leervorderingen van de leerling. De toets gaat over: taal, rekenen/wiskunde, studievaardigheden en (meestal) wereldoriëntatie. De eindtoets basisonderwijs meet de leeropbrengsten na acht jaar basisonderwijs. De opbrengsten hangen mede af van de persoonlijke eigenschappen, intelligentie, het vermogen om zich te concentreren, motivatie en doorzettingsvermogen. De combinatie van het Schooladvies van de basisschool en de uitslag van de Eindtoets leveren voor het voortgezet onderwijs waardevolle informatie op.

Citoscores en schooladviezen
Het Cito geeft bij de Citoscores de volgende schooladviezen.
501-521 VMBO basisberoepsgerichte leerweg / leerwegondersteunend onderwijs;
522-526 VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
527-529 VMBO kaderberoepsgericht en gemengde / theoretische leerweg
530-533 VMBO gemengde/theoretische leerweg
534-536 VMBO gemengde/theoretische leerweg / HAVO
537-541 VMBO gemengde/theoretische leerweg / HAVO / VWO
542-545 HAVO / VWO
546-550 VWO

Let op! Dit is het Cito-advies. Scholen kunnen hier van afwijken. Zij kunnen strengere en minder strenge eisen stellen. Check dit voor je een school kiest.

Schooladvies

Advies leerkrachten
Op de basisschool geven leerkrachten en de schooldirectie advies over een geschikte vervolgopleiding voor de leerlingen. Zij kennen de leerling door en door. Ze weten uit ervaring welk onderwijs het beste bij de leerling past. Zij worden daarbij geholpen door het leerlingvolgsysteem of leerlingdossier, dat een goed beeld geeft van de prestaties en talenten van de leerling. Op basis hiervan kan de basisschool vanaf groep 7 een goede inschatting maken van het geschikte vervolgonderwijs.

Voorlopig schooladvies
Zoals eerder gezegd, geeft de basisschool eind groep 7 een voorlopig Schooladvies over het geschikte schooltype. Het Schooladvies is geen momentopname. Door de jaren heen heeft de basisschool een goede indruk van de leerling gekregen. Het voorlopige advies hoeft nog geen specifieke aanduiding van een schoolsoort te zijn. Wel kan de school aangeven of de leerling ‘benedengemiddeld, gemiddeld of bovengemiddeld’ presteert. Aan het eind van groep 8 wordt het voorlopig advies van de basisschool aangevuld met de uitslag van de Entreetoets basisonderwijs.

Totstandkoming van Schooladvies
De totstandkoming van het Schooladvies gaat als volgt. In november, bij het eerste rapportgesprek in groep 8, bespreekt de basisschool met de leerling en ouders/verzorgers het voorlopige Schooladvies.

In januari-februari volgt het definitieve Schooladvies. Dit advies komt tot stand na gezamenlijk overleg van de schooldirecteur en de leraren van groep 8, soms aangevuld met een intern begeleider. Het schooladvies wordt gegeven voor de Eindtoets basisonderwijs. De Eindtoets vormt een toetssteen voor het Schooladvies.

Het kan zijn dat ouders of de leerling vinden dat de school een verkeerd beeld heeft van de capaciteiten van de leerling. In dat geval moet men zich er wel van bewust zijn dat de school voor voortgezet onderwijs veel waarde hecht aan het Schooladvies. In voorkomende gevallen stelt de school voor voortgezet onderwijs een toelatingstoets voor. De uitslag van deze toets is bindend.

Onderwijskundig rapport
Het geheel aan indrukken van de leerling (schoolvorderingen, leermogelijkheden, doorzettingsvermogen, concentratie, zelfstandigheid, huiswerkgedrag) en het Schooladvies noteert de basisschool in het Onderwijskundig Rapport (OKR). Het OKR wordt tijdens het schooladviesgesprek met de ouder en de leerling besproken. In het OKR kunnen ouders  aangeven of ze het wel of niet eens zijn met het Schooladvies.

Schoolkeuze voortgezet onderwijs
Naast de opleidingskeuze moet er een middelbare school gekozen worden. 

Waar moet een school aan voldoen? Welke school past bij de leerling?

Lees ook de rubriek Zoek je school en ontdek de mogelijkheden van Schoolkompas.nl.

Open dagen middelbare scholen
Wanneer de opleiding eenmaal is bepaald, is de keuze van de school vrij. Het is aan te raden veel open dagen te bezoeken. Zo krijg je niet alleen ontzettend veel informatie mee, maar proef je ook de sfeer en maak je kennis met de docenten, studenten en de locatie.

Om te bepalen of een middelbare school bij de leerling past, is het goed om een aantal vragen centraal te stellen.

• Is de leerling theoretisch aangelegd? Of meer van de praktijk?
• Waar liggen de interesses van de leerling? Waarvoor is de leerling gemotiveerd?
• Heeft de leerling veel begeleiding nodig? Is de leerling gebaat bij een duidelijke structuur?
• Voelt de leerling zich thuis op een grote school? Of juist op een kleinere?

Wanneer de leerling scholen bezoekt of zich laat informeren, kunnen deze vragen misschien helpen om de goede schoolkeuze te maken.

Uw verwachtingen
Leerlingen en ouders hebben ook eigen verwachtingen van een goede school. Wat zijn de verwachtingen precies? Misschien dat de volgende vragen je kunnen helpen om de verwachtingen concreet te maken.

• Voelt de sfeer op de school prettig aan?
• Heeft de school duidelijke regels?
• Heeft de school genoeg oog voor elk individu?
• Is er sprake van een duidelijke begeleidingsstructuur?
• Op welke manier wordt er onderwijs gegeven?
• Is de school schoon en veilig?
• Luistert de school naar ouders en leerlingen?
• Wat doet de school met lesuitval?

Onder het kopje downloads op deze pagina vind je een handige checklist voor de schoolkeuze in 4 fasen.

star_red star_red